Writing /var/www/supraro.badgateway.cz/web/wiki/data/cache/0/069aad49acaea242c8bd698f841e809f.metadata failed
 


Podmínky pro hraní na SupraRO

- Vyjma vlastního herního systému a povolených výjimek s účty nesmí být v žádné formě obchodováno (za opravdové peníze, věci na jiných serverech, hrách, etc.)
- hraním na SupraRO serveru souhlasíte s těmito pravidly v plném znění a slibujete, že se jimi budete řídit
- GM jsou nejvyšší autoritou serveru, jejich rozhodnutí je konečné a neoddiskutovatelné. Jakýkoliv nátlak na GM povede k trestu nebo k jeho zpřísnění.Pokud se domníváš, že GM rozhodl nespravedlivě, máš možnost vyslovit nesouhlas, pokud při tom zachováš chladnou hlavu.
- pravidla jsou pro všechny závazná a chápána jako minimum, co je potřeba dodržovat. Bude-li shledána nějaká činnost za poškozující server a/nebo jeho komunitu, mohou GM rozhodnout i nad daná pravidla a pravidlo bude přidáno a platno i zpětně

1. Buďte pozitivní

- chovejte se slušně
- vycházejte si vstříc
- respektujte ostatní hráče
- nechovejte se v rozporu s dobrými mravy

2. Zapojte se

- nebojte se pomáhat ostatním, pokud o to mají zájem
- podělte se o své zkušenosti s ostatními
- vysvětlete ostatním, pokud něco dělají špatně
- závadné činy oznamujte GM, včetně screenshotů dokumentujících situaci

3. Činy poškozující server a jeho komunitu jsou trestány herními postihy

- o trestech rozhodují výhradně GM na základě vlastních pozorování a oznámení hráčů
- tresty zahrnují dočasné nebo trvalé zablokování herního účtu, smazání postavy, rozpuštění gildy, či jiné podle uvážení GM
- o vážnějších prohřešcích může rozhodovat celý GM tým

4. Co je zakázáno

Tato sekce obsahuje orientační seznam činů které jsou hodnoceny jako prohřešek podle pravidla 3. Tento seznam nelze chápat jako úplný.

- diskriminace
Je zakázána jakákoli diskriminace na základě pohlaví, rasy, přesvědčení, příslušnosti ke skupině a podobně.

- neslušné výrazy
Je zakázáno používání vulgárních, rasisitických, či jinak nevhodných výrazů.

- urážky
Je zakázáno používat výrazy zaměřené na určitého hráče nebo skupinu s cílem je znevážit, i v případě že nejde o vulgární výrazy.

- nevhodná jména postav, part, gild, gildovní tituly atd.
Je zakázáno používat vulgární výrazy, diskriminační či rasistická jména, jména osob známých svými zločiny proti lidskosti. Jména postav se smí skládat pouze z písmen anglické abecedy, číslic, podtržítka, pomlčky, vlnovky (~), kulatých nebo hranatých závorek a mezer. Nesmí obsahovat dva speciální znaky (pomlčky, závorky) za sebou, nesmí obsahovat dvě mezery za sebou, musí obsahovat aspoň čtyři písmena. Nesmí obsahovat sekvenci otvírací závorka - G - M - zavírací závorka, ani při libovolném proložení dalšími znaky.

- napodobování
Je zakázáno používat jména postav, gild či gildovní loga záměrně podobná jiným postavám či gildám za účelem matení ostatních hráčů.
Obvzvlášť tvrdě je trestáno vydávání se za GM.

- podvádění
Je zakázáno prodávat bezcenné předměty za cenu podobnou ceně jejich vzácných protějšků (například neslotové části výbavy vydávat za slotové).

- killstealing
Killstealingem se rozumí zahájení boje s monstrem, pokud si je hráč vědom toho že toto monstrum je již zapojeno do boje s jiným hráčem. Killstealingem není boj s monstrem které hráče začne ohrožovat, i v případě že s ním do té doby bojoval jiný hráč.
Dále je zákázáno zneužívání skillů (jak monster, tak hráčů) k převzetí monstra. A to včetně postavení se do cesty mezi postavu, po které monstrum jde, a monstrum.

- lootstealing
Lootstealingem se rozumí sbírání předmětů vypadlých z monster která zabili jiní hráči bez jejich svolení. Sbírání opuštěných volně ležících předmětů je povoleno.

- zneužívání skillů
Je zakázáno použití skillů proti jiným hráčům nebo ve snaze jiným hráčům znesnadnit hru. Je zakázáno bezdůvodné používání plošných skillů a skillu Ice Wall ve městech, použití skillu Ice Wall k zablokování průchodů ostatním hráčům kdekoli, používání podpůrných skillů na monstra, vyvolávání monster ve městech, použití skillu Dispell na ostatní hráče i další akce které jsou zaměřeny na znesnadnění hry ostatním hráčům. Toto pravidlo platí i v mapách se vstupy do gildovních hradů (mimo vyvolávání monster, to je na těchto mapách povoleno).

- ohrožování
Je zakázáno navádět monstra na ostatní hráče bez jejich souhlasu či používat odhazující skilly tak aby byli ohroženi ostatní hráči.

- zdržování hry
Zdržováním hry se rozumí bránění ostatním hráčům ve hře blokováním jednoho či více monster bez úmyslu jej zabít nebo s úmyslem jej zabít až po dlouhé době.

- zabíjení monster vyvolaných skillem Summon Flora
Tato monstra poznáte tak, že mají jméno shodné se jménem alchymisty který je vyvolal.

- úpravy herního klienta
Jsou zakázány jakékoli zásahy do EXE klienta, jakékoli úpravy herního klienta které hráči přinášejí herní výhody a je zakázáno šíření informací o těchto úpravách. Úpravy, které jsou k dispozici na stránkách SupraRO, jsou povoleny.

- použití externích pomocných programů
Je zakázáno používání jiných klientů než je oficiální SupraRO klient, RO botů a dalších programů které nahrazují nebo rozšiřují funkce RO klienta. Je zakázáno i šíření informací o takových programech.
Zjištění bota bude řešeno trvalým jailem nebo trvalým banem účtu.

- zneužívání chyb ve hře
Je zakázáno zneužívat znalost chyb v NPC skriptech, v nastavení ekonomiky a dalších k vlastnímu prospěchu i šíření informací o nich (kromě informování GM týmu)
Pokud si nejsi jistý jestli si objevil bug, konzultuj to s někým z adminů serveru.
Konkrétní příklady:

Je zakázáno ve městech měnit monstra pomocí Azoth nebo Hylozoist card a to jak monstra vyvolaná Alchemistem, tak Wild Rose nebo jim podobná.
Hráčům bez gildy nebo v gildě bez skillu Approval je zakázáno používat proti Emperiu skilly Gravity Field a Gloria Domini.

- výměny a půjčování herních účtů
Veškeré problémy spojené s hrou budou GM řešit výhradně s hráčem který založil herní účet, jehož se daný problém týká. Za veškeré akce prováděné postavami daného účtu zodpovídá hráč který tento účet založil. V případě porušení pravidel se trest vztahuje na tohoto hráče, bez ohledu na to kdo v daném okamžiku postavy ovládal.
GM mohou odmítnout řešit jakékoliv problémy u účtů sdílených více hráči, v případě jakéhokoliv problému proti pravidlům může být takovýho učet bez náhrady smazán.


- Spam a vulgarnosti na Main chatu a jinych verejnych mistech
Double posty do mainu budou trestany mute na 10-20 minut


5. Guildy

- Je zakázáno používat Pety a Homunkuly v hradech během GW.
- Jsou zakázány nevhodné guildovní přezdívky.
- Hráč bez guildy nebo bez guildovního loga nesmí být ve hradě během GW
- Je zakázáno stát v Emperiu.
- Je zakázáno mit nevhodny Emblem guildy.
- Je zakázáno dávat partu mezi 2 a více guildami pri GW. (Tzn. V partě smí být pouze členové jedné guildy)
- Je zakázáno používat označení 'GM' jako guildovní titul.
- Je zakázáno měnit Emblemy během GW


6. Battlegroundy (BG)

- Je zakázáno mít v aréně dualy
- Je zakázáno v aréně být AFK
- Minimální vstup do arény je pro hráče s 80 base levelem a vyšším
- Battlegroundy jsou zpřístupněné a vstup je povolen pouze od 17:30 do 19:30


7. Výjimky

- pro FFA monstra neplatí zákaz killstealingu
FFA (free for all) monstra jsou všechna monstra vyvolaná GM nebo hráči s použitím předmětů typu Dead Branch, monstra přetvořená použitím Azothu nebo zbraně s Hylozoist kartou, monstra vyvolaná jakýmikoliv hráčskými skilly kromě skillu Summon Flora. Dále jsou za FFA monstra pokládáni všichni MVP bossové, tedy monstra po jejichž zabití je jeden z hráčů vyhlášen MVP (Most Valuable Player).
Minibossové nejsou FFA
Monstra vyvolaná alchymistickým skillem Summon Flora nejsou považována za FFA a jejich zabíjení je zakázáno.
- ve FFA arénách není zakázáno: killstealing, ohrožování, zneužívání skillů a zabíjení monster alchymistů
FFA arény jsou FFA PvP arény, mapy GW hradů a Guild Dungeony.
Mapy se vstupy do hradů nejsou považovány za FFA arény a platí pro ně pravidla jako pro normální mapy.
- Externí programy
- Je povoleno používat programy které SupraRO uveřejní nebo schválí k používání.
- Povolené jsou: RCX, Resolution manager ( Ke stažení )

8. Doplňující pravidla

- AFK expení nebo huntení pomocí homunkula
Není povoleno používat homunkula k expení nebo huntení a být přitom dlouhodobě AFK.
Neodpovíte-li GM kontrole (postavy s [GM] ve jméně nebo žlutým písmem v chatu) do 2-3 minut po výzvě, vystavujete se riziku postihu, a to smazaním storage a inventáře u všech jeho postav dle IP, v opakovaných případech i trvalé blokaci na IP.
Tyto kontroly smí provádět pouze GM. GM Vás může vyzvat pomocí chatu, broadcastu a/nebo otevřením chatroomu.
- Merchanti si smí postavit svůj stánek s obchodem pomocí skillu Veding pouze na vyhrazeném prostoru (stanoví GM), kde nepřekáží ostatním hráčům. Merchanti kteří budou zastavovat cestu nebo prostor s NPC svými stánky nebo budou obchodovat na rušných cestách nebo na rušném náměstí mohou být bez varování vykopnuty ze serveru, případně po opakovaném poušení tohoto pravidla bude účet s merchantem zablokován GMkem.
- Prohřešek, který je na mezi slušného nebo mravného chovaní, či prohřešek který poškozuje server nebo jeho komunitu a není uveden v pravidlech může být posuzován a i řešen podle uvážení Admina nebo GM.
- Ztracené předměty se nenahrazují, ani když ke ztrátě dojde chybou serveru. (Při ztrátě bez zavinění hráče mohou GM po vzájemné poradě udělit vyjímku.)

9. Možné tresty

 • Lehčí přestupky (Nadávky, Urážky, KS, LS, Porušení pravidel Guild, …)
  • Mute 5-30 minut n
  • Jail 5-30 minut
 • Střední přestupky (KS, LS, Diskriminace, Rasismus, Opakované lehčí přestupky, …)
  • Ban 6-24 hodin
  • IP Ban 6-24 hodin
  • Jail+Mute 6-24 hodin
  • Vymazání inventáře a ban na 12 hodin
  • Smazání guildy
 • Težké přestupky (Pokus o narušení serveru, Používání nedovolených programů nebo úprav hry, Opakované střední a lehčí přestupky, …)
  • Vymazání inventáře a IP ban na 72 hodin
  • Vymazání inventáře a storage
  • Smazání guildy a zablokování všech jejich členů

Admin si vyhrazuje právo, na to, pravidla kdykoliv doplňit nebo změnit. Pravidla poté nabývají okamžité platnosti.
Pravidla převzaty z CzechRO a Rebornu, a doplněny.

pravidla.txt · Poslední úprava: 2012/11/20 23:30 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki